เจ้าหน้าที่นิติกร ทนายความ

         
ทนายความ - ประจำบริษัท (ด่วนมาก)
กรุงเทพฯ - การให้บริการที่ครอบคลุมทุกบริการด้านคอมพิวเตอร์ อาทิ เป็นผู้แทนจำหน่าย คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ทั้งที่นำเข้าจากต่างประเทศ และมีฐานการผลิตคอมพิวเตอร์ของตนเองภายใต้ชื่อทางการค้า “SVOA” ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004 จนได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการค้า คอมพิวเตอร์ ในต่างประเทศ ให้ผลิตภัณฑ์ของ SVOA เป็นสินค้าส่งออกในหลายประเทศ ทนายความ - ประจำบริษัท (ด่วนมาก) Responsibilities: 1.เดินทางไปว่าความ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลสัญญา จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีความ 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป สวัสดิการ - ประกันสังคม - ประกันชีวิต-ประกันสุขภาพ-ประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สหกรณ์ออมทรัพย์ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ค่าพาหนะ (ขึ้นกับลักษณะงาน) - ประกันภัยรถยนต์/รถจักนยานยนต์ - โบนัส (ขึ้นกับผลประกอบการ) - เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ - ค่าล่วงเวลา คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 28 - 40 ปี 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต 3. มีตั๋วทนาย สามารถว่าความได้ 4. มีประสบการณ์ด้านการว่าความ อย่างน้อย 5 ปี 5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office & Internet ได้เป็นอย่างดี 6. มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองที่ดี 7. มีรถยนต์ส่วนตัว สถานที่ปฏิบัติงาน ตึก Sv City พระราม 3 จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน สนใจติดต่อ K.พีรภัทร์ โทร. 085-485-0392 , 02-686-3211 หรือส่ง Resume มาที่ pheeraphat_w@svoa.co.th บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มห...บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)/บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด นับจากจุดเริ่มต้นบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ เรามีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลให้ประชาชนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มขีด ความสามารถที่เอื้ออำนวยประโยชน์ในส่วนบุคคลและส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นแรงช่วยผลักดันด้วยการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศของเมืองไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ เพื่อไปสู่สังคมอุตสาหกรรมใหม่ (Newly Industrialized Country) ที่สามารถแข่งขันเทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล ที่ผ่านมา บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำของการริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสาร สนเทศ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ภาครัฐ และเอกชนในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาโปรแกรมภาษาไทย และตัวอักษรไทยใช้ในคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล การนำระบบแฟรนไชส์มาพัฒนากับร้านค้าปลีกจำหน่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นต้น “SVOA” ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการให้บริการที่ดี เพื่อความพึงพอใจสูงสุด ของลูกค้า ภายใต้อุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่ต้องการจะเป็น “แบบอย่างบริษัทที่ดีของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมไทย” และด้วยบรรทัดฐาน ดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วจนสามารถก้าวเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในธุรกิจ การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครบวงจร โดยมีเครือข่าย...... [+ see more]
ทนายความ - ประจำบริษัท (ด่วนมาก)    
Wed, 23 Sep 2015 05:49:25
ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส-ทนายความ (ไม่ประจำสำนักงาน)
บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด รับออกแบบสถาปัตยกรรม รับออกแบบตกแต่งภายใน รับเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้จัดหาจัดจ้างฯ/ตรวจสอบ/และควบคุมงานก่อสร้างทุกประเภท(งานก่อสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุง) ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส-ทนายความ (ไม่ประจำสำนักงาน) -เป็นที่ปรึกษากฎหมายและว่าความในคดีต่างๆ (ทุกคดี) อันเกิดขึ้นกับบริษัทฯและบริษัทในเครือ ตลอดจนผู้ถือหุ้นต่างๆและผู้ที่บริษัทได้มอบหมาย -ค่าจ้างดังกล่าวเป็นค่าจ้างเหมา โดยคิดเหมาค่าใช้จ่ายต่างๆได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง ค่าจัดทำสำนวน/ส่งหมาย/คัดเอกสาร/สำนวนคดีต่างๆหรือค่าใช้จ่ายอื่นจนเสร็จสิ้นคดี ในการดำเนินคดีตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดหรือจนคดีจะสิ้นสุด -ค่าจ้างไม่รวมค่าธรรมเนียมศาล ค่าฤชาธรรมเนียมแลัค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ บริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น -กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาจ้างภายในระยะเวลาใดๆแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้อื่นมาอันมีคุณสมบัติเทียบเท่าผู้รับจ้างมาดำเนินการแทนให้กับบริษัทฯ ภายใต้เงิื่นไขข้อตกลงหรือสัญญาจนเสร็จสิ้นคดีความที่อยู่ในความรับผิดชอบ -รายละเอียดอื่นๆเป็นไปตามสัญญาจ้าง อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง สวัสดิการ -ประกันสังคม -เสื้อฟอร์ม คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1.เพศขาย/หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป 2. 2.วุฒิ.ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (มีใบอนุญาตว่าความ) 3. 3.ไม่เป็นผู้มีสังกัดหน่วยงานใดหรือบริษัทฯอื่นหรือเป็นลูกจ้างประจำของผู้ใด 4. 4.มีประสบการณ์ทำงาน (ว่าความ) ไม่ต่ำกว่า 15 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ในการว่าความเกี่ยวกับธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้าง จะได้พิจา...รณาเป็นกรณีพิเศษ) 5. 5. มีทักษษในการเจรจาต่อรอง 6. 6. มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินคดี อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท หมายเหตุ : * สามารถให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ หรือ ตอบข้อสงสัยแก่ผู้บริหารหรือฝ่ายต่างๆของบริษัทฯ ได้ สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพ จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน - สมัครผ่าน jobth - สมัครผ่าน info.rtbgroups@gmail.com - ติดต่อนัดหมายสมัครงานได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานฯ บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 399/158 หมู่บ้านราชพฤกษ์ 11 ถ.ฉลองกรุง, ลำปลาทิว, กรุงเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์ :021011981 Fax : 021011981 ต่อ 102...... [+ see more]
ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส-ทนายความ (ไม่ประจำสำนักงาน)    
Tue, 22 Sep 2015 05:41:10
ทนายความ
บริษัท ซีคอน จำกัด - กรุงเทพฯ - ซีคอน ผู้นำในธุรกิจก่อสร้างบ้านและอาคาร ที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้าตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี เรามีประสบการณ์สร้างบ้านบนที่ดินของลูกค้ามากกว่า 10,000 หลัง ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างกึ่งสำเร็จรูประบบ "ซีคอน" ที่ทันสมัย แข็งแรง ทนทาน และประหยัดค่าใช้จ่าย ตลอดจนการบริการที่ต่อเนื่องอย่างเสมอต้นเสมอปลาย'ซีคอน ผู้นำในธุรกิจก่อสร้างบ้านและอาคาร ที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้าตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี เรามีประสบการณ์สร้างบ้านบนที่ดินของลูกค้ามากกว่า 10,000 หลัง ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างกึ่งสำเร็จรูประบบ "ซีคอน" ที่ทันสมัย แข็งแรง ทนทาน และประหยัดค่าใช้จ่าย ตลอดจนการบริการที่ต่อเนื่องอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ทนายความ 3 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 19 ก.ย. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ติดตามหนี้ค่าก่อสร้างโดยออกหนังสือทวงถามเจรจา ประนอมหนี้ ฟ้องคดี บังคับคดี สืบทรัพย์ลูกหนี้ 2. ตรวจและจัดทำสัญญาต่างๆ / จัดทำและเตรียมเอกสารประกอบการทำนิติกรรมของบริษัท และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆ 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน สวัสดิการเพิ่มเติม : ตามที่บริษัทฯ กำหนด 1. เงินรางวัลประจำปี(โบนัส) 2. เงินค่าครองชีพ 3. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ 4. เงินกู้ยืม 5. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ (ในบางตำแหน่ง) 6. เบิกค่าทันตกรรม 7. ชุดเครื่องแบบพนักงาน 8. การตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี 9. ค่ารักษาพยาบาล 10. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, พ.ร.บ. (ในบางตำแหน...่ง) 11. ประกันสังคม 12. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 13. กองทุนเงินทดแทน 14. งานรื่นเริงประจำปี 15. จัดงานวันเกิดให้กับพนักงาน ฯลฯ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขากฎหมาย งานนิติกรรมสัญญา / ร่างนิติกรรมสัญญา ผ่านการว่าความมาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป มีทักษะการเจรจาต่อรอง ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี...... [+ see more]
ทนายความ    
Sun, 20 Sep 2015 22:29:07
ทนายความประจำภูมิภาค
บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด - จังหวัดเพชรบูรณ์ - ดำเนินการมาตั้งแต่วันที 7 มีนาคม 2536 ให้บริการทางกฎหมายให้แก่ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านทวงถามเร่งรัดจัดเก็บหนี้ งานติดตามทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อคืน ตลอดจนการฟ้องร้องดำเนินคดีและงานสืบทรัพย์บังคับคดีเพื่อให้บรรดาลูกหนี้ที่ปฏิบัติผิดสัญญาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ทนายความประจำภูมิภาค 3 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 12 ก.ย. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานอิสระ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ทนายความ ว่าความได้ทั่วราชอาณาจักร ดำเนินคดีทางศาล ต่างๆ , บังคับคดี , ติดต่อหน่วยงานราชการ ตลอดจนงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายยื่นฟ้องดำเนินคดีจนถึงที่สุด จนถึงขั้นออกหมายบังคับคดี คดีเช่าซื้อ บัตรเครดิต สินเชื่อเงินสด คดีผู้บริโภค ฯลฯ สวัสดิการ - ค่ายานพาหนะ - ค่าตอบแทนพิเศษ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สวัสดิการเพิ่มเติม : - มีเบี้ยเลี้ยงาที่พัก -ค่าเดินทาง -ค่าใช้จ่าย ฯลฯ ตามข้อตกลง -ค่าวิชาชีพทนาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 2 - 6 อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : เพศชาย-หญิง จบสาขานิติศาสตร์ มีใบอนุญาติว่าความ มีประสบการณ์ว่าความไม่น้อยกว่า 2 ปี ขึ้นไปเป็นคดีบัตรเครดิตและเช่าซื้อรถยนต์ มีที่พำนักอยู่ในส่วนภูมิภาค หรือต่างจังหวัด ที่ระบุไว้ (ไม่รับประจำอยู่ กรุงเทพฯ) มีประสบการณ์เกี่ยวกับคดีบัตรเครดิต หรือ สินเชื่อ-เช่าซื้อ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถเดินทางปฏิบัติงานจังหวัดใกล้เค...ียงได้ รับในส่วนภูมิภาคดังนี้ -ภาคตะวันออก มีจังหวัดดังนี้ จันทบุรี ,ระยอง ,ตราด -ส่วนภาคใต้ มีจังหวัดดังนี้ เริ่มที่ เพชรบุรี ,ประจวบคีรีขันธ์ ,สุราษฎร์ธานี ,ชุมพร -ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจังหวัดดังนี้ มหาสารคาม ,สุรินทร์ ,อุบลราชธานี ,ศรีสะเกษ...... [+ see more]
ทนายความประจำภูมิภาค    
Sat, 12 Sep 2015 22:50:12
ทนายความ
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร - บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแม่พิมพ์รถยนต์, จิ๊ก, ชิ้นส่วนรถยนต์, แหนบรถยนต์, กระบอกไฮดรอลิค, เครื่องจักรกลการเกษตร, และหลังคาเหล็ก สำหรับรถปิคอัพ, รถดัมพ์, รถบรรทุกพิเศษ\\\'บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแม่พิมพ์รถยนต์, จิ๊ก, ชิ้นส่วนรถยนต์, แหนบรถยนต์, กระบอกไฮดรอลิค, เครื่องจักรกลการเกษตร, และหลังคาเหล็ก สำหรับรถปิคอัพ, รถดัมพ์, รถบรรทุกพิเศษ ทนายความ 1 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 07 ก.ย. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.เจราจาติดตามทวงถามหนี้ 2.งานคดี(ฟ้องคดี) 3.งานคดี (แก้ฟ้องคดี) 4.งานนิติกรรม - สัญญา 5.จัดทำรายงานสรุปผลคดีทุกสิ้นเดือน สวัสดิการ - ประกันสังคม - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - บริการรถรับส่งพนักงาน - เงินโบนัสตามผลงาน สวัสดิการเพิ่มเติม : รถรับ-ส่ง, โบนัสประจำปี, เบี้ยขยัน, ค่าอาหาร, ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน, ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันอุบัติเหตุ, เงินช่วยอื่นๆ คุณสมบัติ เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประสบการณ์(ปี) : 3+ อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : 1.มีใบอนุญาตว่าความได้ทั่วราชอาณาจักร 2.สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่...... [+ see more]
ทนายความ    
Mon, 07 Sep 2015 22:38:52
เจ้าหน้าที่ธุรการกฎหมาย หรือ ผู้ช่วยทนายความ
อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี - หมวดหมู่งาน : ธุรการ, ประสานงานทั่วไป, คีย์ข้อมูล เงินเดือน : 14,000 บาท จำนวนรับสมัคร : 2 อัตรา สถานที่ทำงาน : 68/863-865 ม.8 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ถ.รัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 ลักษณะงาน : งานประจำ อายุ : ไม่เกิน 25 ปี เพศ : ชาย ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ประสบการณ์ : ไม่จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการกฎหมาย หรือ ผู้ช่วยทนายความ วันที่ประกาศ 21 สิงหาคม 2558 รหัสงาน : 56954 รายละเอียดงาน: จัดทำเอกสารทางด้านกฎหมาย ติดต่อราชการ เป็นผู้ช่วยทนายความ คุณสมบัติที่ต้องการ: เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ระดับวุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป ต้องการผู้สมัครที่มีความอดทนและตั้งใจในการปฏิบัติงาน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ หากมีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ มีรถจักรยานยนต์ เป็นของตนเอง และสามารถขับขี่ได้ ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา สวัสดิการ: ค่าคอมมิชชั่น ปรับเงินเดือนตามฐานอัตราเงินเดือนของบริษัทฯ ประกันสังคม โบนัสประจำปี ประกันอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน เงินกู้ยืมพนักงาน เบี้ยขยัน ชุดยูนิฟอร์ม...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่ธุรการกฎหมาย หรือ ผู้ช่วยทนายความ    
Sat, 29 Aug 2015 03:34:46
ทนายความ
Sammitr motor manufacture co.,ltd. - จังหวัดสมุทรสาคร - Sammitr motor manufacture co.,ltd. สามมิตรมอเตอร์สฯ เป็นผู้นำด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ,รถ DUMP ,รถ TRUCK ,หลังคาเหล็ก แบรนด์ SAMMITR ,อุปกรณ์รถใหญ่ เช่น กระบอก ไฮดรอลิค ,เกียร์ปั๊ม ,ตัวต่อยึดพวกรถใหญ่ ฯลฯ ที่มีการดำเนินงานมากว่า 55 ปี และยังก้าวไปข้างหน้าด้วยการเจริญเติบโตที่ไม่หยุดยั้ง เรามีความต้องการคนมีคุณภาพเช่นคุณ ที่จะมาร่วมกัน เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันกับเรา "สามมิตรมอเตอร์สฯ" ทนายความ 1.เจราจาติดตามทวงถามหนี้ 2.งานคดี(ฟ้องคดี) 3.งานคดี (แก้ฟ้องคดี) 4.งานนิติกรรม - สัญญา 5.จัดทำรายงานสรุปผลคดีทุกสิ้นเดือน อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง สวัสดิการ เบี้ยขยัน, ค่าอาหาร, ชุดฟอร์มพนักงาน, วันหยุดพักร้อนตามอายุงาน, รถรับส่งพนักงาน, ค่าคอมมิชชั่น(สำหรับผู้แทนขาย), เงินค่าตำแหน่ง, ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ตรวจสุขภาพประจำปี, โบนัสเฉลี่ย 3 เดือน (เงินโบนัสขึ้นอยู่ที่ผลประกอบการในแต่ละปี) วันหยุด 2 เสาร์ต่อเดือน (เงื่อนไขเป็ไปตามนโยบายบริษัท) ,เงินช่วยอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง ไม่ตำกว่า 25 ปี 2. จบปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ 3. มีใบอนุญาตว่าความได้ทั่วราชอาณาจักร 4. มีประสบการณ์ในการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี 5. มีความรูัความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 7. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ 8. สามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบอนุญาต สถานที่ปฏิบัติงาน อ้อมน้อย จังหวัด สมุทรสาคร วิธีการรับสมัครงาน สมัครด้วยตนเองทุกวันจันทร์,พุธ,ศุกร์08.00-11.00 น.หรือ ส่งอีเมล์มาที่ kwanruethai.sup...@sammitr.com Sammitr motor manufacture co.,ltd. ติดต่อ : คุณขวัญฤทัย สุภาผล,คุณณัฐพงษ์ คล้ายจินดา 39 หมู่ 12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์ :02-420-0027 ต่อ 1073,1074 Fax : 02-420-9950...... [+ see more]
ทนายความ    
Fri, 28 Aug 2015 03:27:19
ทนายความอาวุโส -ผู้จัดการแผนกกฎหมาย
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ - นับเนื่องจากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 จนถึงปัจจุบันกว่า 67 ปีที่บริษัทฯดำเนินธุรกิจรับประกันภัยมาด้วยความมั่นคงและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้มาโดยตลอดปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,618,425,000 บาท บริษัทฯไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาการให้บริการทั้งระบบเทคโนโลยีและระบบปฏิบัติงาน ของตัวแทนและพนักงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหนือความคาดหมาย ความสำเร็จของมิตรแท้ประกันภัยในวันนี้เกิดจากความไว้วางใจของลูกค้าทุกคนที่มั่นใจเลือกเราให้เป็น เพื่อนแท้ที่คอยอยู่เคียงข้างเพื่อสร้างความอุ่นใจในทรัพย์สินอันมีค่าตลอดเวลา นับเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนอันมีคุณค่าอย่างยิ่งที่ทำให้เรามีความมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างดีเลิศและกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองที่ครอบคลุม อย่างคุ้มค่าเพื่อตอบแทนผู้มีอุปการะคุณของเราทุกคน มิตรแท้ประกันภัยมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและพร้อมที่จะเป็นเพื่อนแท้ เคียงข้างคนไทยด้วยงานบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ...ด้วยความเป็นมิตรแท้ตลอด ไป นโยบายการรับสมัครงาน ตำแหน่งงานที่ประกาศ ไม่เกี่ยวข้องกับ งานขายประกันภัย/ทำยอดฯ ใดๆ ทนายความอาวุโส -ผู้จัดการแผนกกฎหมาย 1 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 27 ส.ค. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของแผนกกฎหมายในเรื่องการให้คำปรึกษา ตอบข้อสงสัยแก่ฝ่ายต่างๆ และผู้บริหาร เกี่ยวกับงานอรรถคดี อย่างถูกต้องตามกฎหมาย/ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา ในศาลยุติธรรม ศาลแรงงาน รวมถึงการดำเนินคดีในชั้นอนุญา...โตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยฯ คปภ. - ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของสำนักงานกฎหมายที่รับงานจากบริษัทฯ สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : -ประกันสังคม -ประกันชีวิต -ประกันสุขภาพ -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -ชุดฟอร์ม เครื่องแบบพนักงาน -โบนัสประจำปี -ตรวจสุขภาพประจำปี คุณสมบัติ เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 35 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประสบการณ์(ปี) : 5 - 6 อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : - เพศชาย/หญิง อายุ 35 ขึ้นไป - วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (มีใบว่าความ) - มีประสบการณ์ทำงาน 5ปี ขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) - มีทักษะในการเจรจาต่อรอง - มีความรู้ในการใช้คอมฯ โปรแกรม Ms Office...... [+ see more]
ทนายความอาวุโส -ผู้จัดการแผนกกฎหมาย    
Thu, 27 Aug 2015 22:58:20
ทนายความ / นักกฎหมาย
ไทย - • เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงเงื่อนไขในขอบเขตของงานบริการในองค์กร ตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ หรือ กฎหมายแรงงาน การเงินการธนาคารของบริษัท หรือ นิตกรรมสัญญาการเช่าซื้อต่าง ๆ • จัดทำหนังสือเพื่อติดต่อกับหน่วยราชการต่าง ๆ หรือ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ในงานบริการ • เป็นทนายความให้แก่บริษัทรและ/หรือผู้บริหารทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ซึ่งมีทั้งกรณีเป็นทนายโจทก์และทนายจำเลย, คดีทรัพย์สินทางปัญญา, คดีอนุญาโตตุลากร และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่รับผิดชอบ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย – ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกของบริษัท • สามารถจัดการหรือดำเนินการในการลบเว็ปไซต์หรือ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่มีถ้อยคำ หรือ ข้อความที่สร้างความเสียหายให้แก่บริษัท • ติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นตัวแทน / ผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในหัวข้องานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย • สามารถเดินทางได้ทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร อัตราที่รับ 1 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป 2. การศึกษาระดับปริญญาตรี - โท ด้านนิติศาสตร์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 3. หากมีความรู้และประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงิน,สถานเสริมความงาม หรือ คลินิค, สำนักงานกฏหมาย ติดต่อหน่วยงานราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี 5. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับดี 6. มีความกระตือรือร้น... มีความคิดสร้างสรรค์ มีความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา 7. 085-482-9802 คุณโอ ติดต่อ เจ้าหน้าที่ Recruitment ( ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ) สวัสดิการ สวัสดิการ : เงินเดือน / คอมมิชชั่น / เงินพิเศษสาขา / เบี้ยขยัน / ค่าล่วงเวลา / ประกันสังคม / ประกันสุขภาพ / ค่าคลอดบุตร /ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ /ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี / โบนัสประจำปี วิธีการสมัคร สมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ บริษัท สลิมมิ่งพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่) ใกล้วัดเสมียนนารี หมู่บ้านกลางเมืองมอนติคาร์โล เลขที่ 5/17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-196-2033-7 ต่อ 106 หรือ 085-482-9802 เวลาทำการ จ - ศ เวลา 8.30-17.30 น.(หยุดเสาร์-อาทิตย์) E-mail : hr-recruit@slimmingplusthai.com บริษัท สลิมมิ่งพลัส จำกัด 5/17 หมู่บ้านกลางเมืองมอนติคาร์โล ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Tel: 02-196-2033 -7 ต่อ 106 และ 085-482-9802 ID:Slimmingplus Fax: 02196-2039 หรือ 02-196-2041 WebSite:...... [+ see more]
ทนายความ / นักกฎหมาย    
Wed, 19 Aug 2015 22:17:50
ทนายความ
บริษัทในเครือยูไนเต็ดกรุ๊ป - กรุงเทพฯ - ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจำหน่ายพันธุ์ สุกร และอาหารสัตว์' ทนายความ 1 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 11 ส.ค. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย จัดเตรียมและทำสัญญาเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวกับทางกฎหมาย เร่งรัดหนี้สิน ว่าความหรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่พนักงานทนายความที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : ประกันชีวิตกลุ่ม ของขวัญแสดงความยินดีกรณีแต่งงาน,คลอดบุตร ของขวัญแสดงความยินดีกรณีคลอดบุตร เงินช่วยเหลือกรณ๊เจ็บป่วย เงินช่วยเหลือกรณ๊งานศพ เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ ปรับเงินเดือนทุกปี โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลงานและผลประกอบการบริษัทฯ) หากอยู่โรงงานจะมีชุดยูนิฟอร์ม รถรับส่ง(หินกอง-ภาชี) บ้านพักระดับหัวหน้างาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประสบการณ์(ปี) : อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : - จบการศึกษาด้านนิติศาสสตร์ - มีบัตรทนายความ...... [+ see more]
ทนายความ    
Tue, 18 Aug 2015 22:38:34
ทนายความ / นักกฎหมาย
บริษัท สลิมมิ่งพลัส จำกัด - จตุจักร, กรุงเทพฯ - บริษัท สลิมมิ่งพลัส จำกัด สลิมมิ่งพลัส "สถาบันดูแลรูปร่างและผิวพรรณครบวงจร" เชี่ยวชาญเฉพาะในการดูแลรูปร่าง ลด-กระชับสัดส่วน ด้วยนวัตกรรมของเครื่องมือที่ทันสมัยและอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดจากฝรั่งเศส ตอบโจทย์ความงามจากผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา พร้อมทั้งออกแบบเมนูในโปรแกรมที่ให้ผลสูงสุดและให้คำตอบกับโจทย์ความงามได้อย่างดีที่สุด ทนายความ / นักกฎหมาย เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงเงื่อนไขในขอบเขตของงานบริการในองค์กร ตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ หรือ กฎหมายแรงงาน การเงินการธนาคารของบริษัท หรือ นิตกรรมสัญญาการเช่าซื้อต่าง ๆ จัดทำหนังสือเพื่อติดต่อกับหน่วยราชการต่าง ๆ หรือ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ในงานบริการ เป็นทนายความให้แก่บริษัทรและ/หรือผู้บริหารทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ซึ่งมีทั้งกรณีเป็นทนายโจทก์และทนายจำเลย, คดีทรัพย์สินทางปัญญา, คดีอนุญาโตตุลากร และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่รับผิดชอบ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย - ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกของบริษัท สามารถจัดการหรือดำเนินการในการลบเว็ปไซต์หรือ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่มีถ้อยคำ หรือ ข้อความที่สร้างความเสียหายให้แก่บริษัท ติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นตัวแทน / ผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในหัวข้องานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สามารถเดินทางได้ทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง สวัสดิการ สวัสดิการ : เงินเดือน / คอมมิชชั่น / เงินพิเศษสาขา / เบี้ยขยัน / ค่าล่วงเวลา / ประกันสังคม / ประกันสุขภาพ / ค่าค...ลอดบุตร /ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ /ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี / โบนัสประจำปี คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป 2. • การศึกษาระดับปริญญาตรี - โท ด้านนิติศาสตร์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 3. • หากมีความรู้และประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงิน,สถานเสริมความงาม หรือ คลินิค, สำนักงานกฏหมาย ติดต่อหน่วยงานราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4. • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี 5. • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับดี 6. • มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา 7. 085-482-9802 คุณโอ สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน สมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ บริษัท สลิมมิ่งพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่) ติดต่อ Recruitment (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) ใกล้วัดเสมียนนารี หมู่บ้านกลางเมืองมอนติคาร์โล เลขที่ 5/17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-196-2033-7 ต่อ 106 หรือ 085-482-9802 เวลาทำการ จ - ศ เวลา 8.30-17.30 น. E-mail : hr-recruit@slimmingplusthai.com บริษัท สลิมมิ่งพลัส จำกัด ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ Recruitment ( ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ) 5/17 หมู่บ้านกลางเมืองมอนติคาร์โล ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ :02-196-2033 -7 ต่อ 106 และ 085-482-9802 Fax : 02196-2039 หรือ 02-196-2041...... [+ see more]
ทนายความ / นักกฎหมาย    
Sun, 12 Jul 2015 04:54:58
ทนายความ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ - ด้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตาม นโยบายของบริษัทที่ว่า "ความเป็นธรรมคือ นโยบาย" ทนายความ 3 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 30 มิ.ย. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : 14,000+ หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.วางแผนการดำเนินคดี ออกหมายเรียกพยาน เจรจายุติข้อพิพาทในชั้นศาล และดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาล 2.ดำเนินการยุติข้อพิพาทโดยรับเรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินคดีในกรณีที่ไม่สามารถยุติข้อพิพาท และเรียกร้องค่าเสียหายคืนจากคู่กรณีหรือผู้เอาประกันภัย โดยเตรียมคำฟ้อง/ คำเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือสมาคมประกันวินาศภัย 4.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้เรียกร้องค่าเสียหายคืนจากคู่กรณีหรือผู้เอาประกันภัย พร้อมทั้งออกหนังสือทวงถามเพื่อเรียกร้องยุติข้อพิพาทเบื้องต้น ตลอดจนออกหนังสือทวงถามถึงจำเลยเพื่อการชำระหนี้ และรับชำระหนี้ตามคำพิพากษา หรือสัญญาประนีประนอมยอมความ 5.ดำเนินการด้านคดีแพ่ง โดยยื่นคำฟ้อง รับทราบคำสั่งศาล ส่งหมายเรียก/ สำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย และติดตามผล 6.ดำเนินการด้านอนุญาโตตุลาการ 7.ต่อสู้คดีในกรณีผู้เอาประกันภัยหรือบริษัทถูกฟ้องเป็นจำเลย 8.ชี้แจงข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรณีที่บริษัทถูกร้องเรียน 9.ให้คำปรึกษาแนะนำ และเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมายให้แก่พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 10.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ - ประกันสังคม - สิทธิกา..."วิริยะประกันภัย" เป็นบริษัท ประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 29,000 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเงินกองทุนสำรองมากกว่าที่กฎหมายกำหนดจำนวน 7,150 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556) พร้อมศูนย์บริการด้านอุบัติเหตุและสาขามากกว่า 133 แห่ง มีพนักงานมากกว่า 4,900 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 66 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความชำนาญ ด้านการประกันวินาศภัยของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และสร้างสรรค์การบริการรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตาม นโยบายของบริษัทที่ว่า "ความเป็นธรรมคือ นโยบาย"'"วิริยะประกันภัย" เป็นบริษัท ประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 29,000 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเงินกองทุนสำรองมากกว่าที่กฎหมายกำหนดจำนวน 7,150 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556) พร้อมศูนย์บริการด้านอุบัติเหตุและสาขามากกว่า 133 แห่ง มีพนักงานมากกว่า 4,900 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 66 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความชำนาญ ด้านการประกันวินาศภัยของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และสร้างสรรค์การบริการรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับไ...... [+ see more]
ทนายความ    
Wed, 17 Jun 2015 22:51:56
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (ทนายความ)
บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จำกัด - กรุงเทพฯ - บริษัท ฟู้ดฟอร์เดอะเวิลด์ จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มเลี้ยงไก่ และแปรรูปชิ้นส่วนไก่ โดยส่งออกไปยังต่างประเทศ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพ มีฟาร์มเลี้ยงที่ลพบุรี, เพชรบูรณ์ และมีโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปที่เพชรบูรณ์ ทางบริษัทจะพิจารณาจากใบสมัครที่มีความสมบูรณ์ที่สุดก่อนคือมีทั้งรูปถ่ายแล้วประวัติสมบูรณ์ครบถ้วน\\\'บริษัท ฟู้ดฟอร์เดอะเวิลด์ จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มเลี้ยงไก่ และแปรรูปชิ้นส่วนไก่ โดยส่งออกไปยังต่างประเทศ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพ มีฟาร์มเลี้ยงที่ลพบุรี, เพชรบูรณ์ และมีโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปที่เพชรบูรณ์ ทางบริษัทจะพิจารณาจากใบสมัครที่มีความสมบูรณ์ที่สุดก่อนคือมีทั้งรูปถ่ายแล้วประวัติสมบูรณ์ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (ทนายความ) ไม่ระบุ ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 29 มิ.ย. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ดูแลงานด้านกฎหมายของบริษัท และบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับคดีความ สวัสดิการ - ประกันสังคม - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน สวัสดิการเพิ่มเติม : - สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-508-5900 ต่อ 100, 103, 104, 105 (คุณอารมณ์,คุณมาลาตรี,คุณพัทยา,คุณก้อย) คุณสมบัติ เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประสบการณ์(ปี) : อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : 1.ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 25-40 ปี 2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิติศาสตร์ 3.บุคลิกภาพดี มีความอดทด ทำงานภายใต้ความกดดันได้ 4.สาม...ารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี ร่างจดหมาย และพิมพ์เอกสารโต้ตอบได้ 5.หากมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความจะพิจารณาเป็นพิเศษ...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (ทนายความ)    
Wed, 17 Jun 2015 22:18:01
ทนายความ
จตุจักร, กรุงเทพฯ - บริษัท ซอฟท์แวร์ ฟอร์ม จำกัด ( SOFTWARE FORM CO.,LTD) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2547 •ให้บริการทางด้านซอฟท์แวร์ ทั้งที่ทำเป็นซอฟท์แวร์สำเร็จรูปและซอฟท์แวร์ที่พัฒนาตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งในปัจจุบันได้จัดจำหน่ายให้กับสำนักงานบัญชี สำนักงานทนายความ และบริษัทต่างๆ ทั่วประเทศ กว่า 100 แห่ง โปรแกรมที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน - โปรแกรมจดทะเบียนนิติบุคคล - โปรแกรมช่วยกรอกแบบฟอร์มภาษี - โปรแกรมจัดการสำนวนคดีของทนายความ - โปรแกรม MRP (meterail research planning) - Billing System ระบบคิดเงินและนับเวลาในการใช้ อินเตอร์เน็ท ตามอพาร์ทเม้นท์และโรงแรม •ต่อมาได้ขยายกิจการทางด้านเน็ตเวิร์ค อาทิ การวางระบบเลนให้กับบริษัทต่างๆ การติดตั้งระบบการให้บริการอินเตอร์เน็ตในบ้าน สำนักงาน ร้านอาหาร อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท โดยใช้ระบบ LanUTP,HomePNA ,VDSL ,G.SHDSL ,Wireless ฯลฯ •ให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทั้งทางด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ โดยทีมวิศวกรที่เชียวชาญเป็นผู้ดูแล บุคคลติดต่อ : คุณธนพล ที่อยู่ : 201 ซ.แพร่งเกษตร 2 ถ.งามวงศ์วาน ตำบล : ลาดยาว อำเภอ : จตุจักร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ : 10900 โทรศัพท์ : (02)5791616,941-1921 แฟกส์ : 02-941-2144 มือถือ : อีเมล์ : เว็บไซต์ : Category : นิติศาสตร์ Resume services ที่อยู่ ADDRESS 201 ซ.แพร่งเกษตร 2 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว บุคคลติดต่อ คุณธนพล จังหวัด จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์ติดต่อ (02)5791616,941-1921 แฟกส์ : 02-941-2144 อีเมล์ เว็บไซต์ ฝากประวัติที่นี่ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะ จบมาไม่นาน เข...้าเว็บไซต์ก็เจอเว็บ http://www.ejobonline.com เห็นว่าน่าสนใจดีเลยลงฝากประวัติไว้ ไม่นานก็มีบริษัทติดต่อมา สัมพาษณ์งาน หลายบริษัทเลยค่ะ ทำให้สามารถเลือกงานตามที่ต้องการ และพอใจได้ไม่ยาก หรือได้ลองเข้าระบบ ค้นหางานของเว็บไซต์ ก็ใช้งานได้ง่ายมาก ค้นหาเจองานที่ชอบมากมาย สามารถโทรไปสมัครหรือกด ส่งแจ้งในระบบก็ได้ สะดวกจริงๆค่ะ แนะนำสำหรับเพือนๆทุกคนทีหางานกันนะค่ะ รับรองไม่ผิดหวัง จะได้งานดีๆ เหมือนเราค่ะ . งานที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งงานและรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้สมัครสามารถเลือกได้ตามด้านล่างเลยค่ะ นิติศาสตร์ ตำแหน่ง : ทนายความ - รายละเอียด : ว่าความทั่วประเทศ - ลักษณะ : งานประจำ - ระดับเงินเดือน : แล้วแต่ตกลง - จำนวนตำแหน่งที่รับ : 10 คุณสมบัติ การศึกษา : ปริญญาตรี เพศ : หญิงหรือชาย ประสบการ์ณทำงาน : 2 ปี ความสามารถคอมพิวเตอร์ : Microsoft Word สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ คุณสมบัติอื่นๆ : ตำแหน่งงานต่างๆ . select * from sponsorrecruitment where username = 'softwareform' and statusmember = 'on' and jobid != '3015'...... [+ see more]
ทนายความ    
Wed, 27 May 2015 03:37:37
นิติกร / เจ้าหน้าที่กฏหมาย
บริษัท ไทยชิงยา จำกัด - กรุงเทพฯ - บริษัท ไทยชิงยา จำกัด ออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง นิติกร / เจ้าหน้าที่กฏหมาย จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา ทำเอกสารในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง สวัสดิการ ตามกฎหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง 2. จบการศึกษาด้านนิติศาศตร์บัณฑิต 3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี 4. มีใบอนุญาตทนายความ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 5. มีที่พักอยู่ใกล้บริษัท สามารถเดินทางไป-กลับ สะดวก สถานที่ปฏิบัติงาน ออฟฟิศลาดพร้าว 71 จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน สมัครด้วยตัวเองหรือส่งประวัติการทำงานและข้อมูลการสมัครงานทาง E-Mail : tcy@thaichingya.co.th ติดต่อสอบถาม โทร.02-932-9882 บริษัท ไทยชิงยา จำกัด ติดต่อ : คุณจุ๋ม 30 ซอยนาคนิวาส38 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ :029329882 Fax : 029329881...... [+ see more]
นิติกร / เจ้าหน้าที่กฏหมาย    
Sun, 20 Sep 2015 03:34:42
เจ้าหน้าที่นิติกร
จตุจักร, กรุงเทพฯ - บริษัท ที.ดับบลิว.กรุ๊ป อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องหนังชั้นนำ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคุณภาพ "TAYWIN Original Style" ด้วยความมั่นคงในด้านเงินลงทุนและมีความเจริญเติบโตก้าวหน้ามามากกว่า 40 ปี มีสาขาในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในปี พ.ศ.2558 บริษัทฯ จึงเปิดรับสมัครบุคลากรมีความมุ่งมั่น มีความสามารถที่พร้อมจะเริ่มงานและร่วมเติบโตไปด้วยกันกับเทวินทร์ ออริจินอล สไตล์. สวัสดิการ - ชุดฟอร์มพนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - กองทุนทดแทน - เงินออม - วันหยุดประจำปี - โบนัส - เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - ฝึกอบรมและพัฒนา - สิทธิซื้อสินค้าของบริษัทส่วนลดพิเศษทั้งซื้อใช้เองและซื้อฝาก ส่วนลด 40-60% ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่นิติกร รายละเอียดของงาน - งานนิติกรรมสัญญา - งานคดีแรงงานและข้อพิพาท - การให้คำปรึกษาและข้อแนะนำทางกฎหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 1อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ สุภาพ อัธยาศัยดี มีความรับผิดชอบสูง ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี ขับรถยนต์ได้และทำงานนอกสถานที่ได้ สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร - ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ - สมัครงานผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) ติดต่อ ฝ่ายบุคคล บริษัท ที.ดับบลิว.กรุ๊ป อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด 55/5... ซอยยาสูบ1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 02-272-1901 ต่อ 4110- 4114 (ฝ่ายบุคคลและธุรการ) แฟกซ์ : 02-272-1921 Email : เข้าทางฝั่งจตุจักร - ถ้านำรถสส่วนตัวมา ให้เข้าที่ ซอยพหลฯ18/1 (ซอยยาสูบ1) ผ่านช่อง 7 แล้วเลี้ยวซ้ายจะเป็นทางที่สามารถออกทางฝั่งวิภาวดี ก่อนจะทะลุออกวิภาวดีซอย 5 ประมาณ 150 เมตร อาคารเทวินทร์ทรัพย์สินจะอยู่ทางขวามือ - เดินทางรถสาธารณะ ให้มาลงที่ BTSหมอชิต แล้วลงทางฝั่งลานจอดรถ จากนั้น ต่อมอร์เตอร์ไซค์รับจ้าง มาที่ "เทวินทร์" ถ้ามาทางฝั่ง วิภาวดีซอย 5 - รถส่วนตัว ถ้ามาจากแยกลาดพร้าว ให้กลับรถตรงใต้สะพานข้ามแยกสุทธิสาร เข้าวิภาวดีซอย5 ตรงเข้ามาประมาณ 100เมตร อาคารจะอยู่ทางซ้ายมือ (จุดสังเกตุคือตึกอีสวอร์เตอร์ จะอยู่ตรงปากทางเข้าวิภาวดีซอย 5 พอดี) - สายรถประจำทางที่ผ่าน วิภาวดีซอย 5 คือ 129 , 24 , 107 , 555 , 504 , 92 , 96 ,138 , 69 , 38-1(ไมโครบัส)...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่นิติกร    
Sat, 12 Sep 2015 22:20:49
เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ - บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เกิดจาก การควบกิจการระหว่าง บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด เป็นการผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง และศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ และการให้บริการ โดยรวมความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัทให้ส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกันและกันอย่างลงตัว รวมไปถึงการแสดงความพร้อมเพื่อสนองตอบนโยบายการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยในอนาคตอันใกล้ โดยลักษณะธุรกิจจะเป็นการรับประกันวินาศภัย บริษัทฯ กำลังรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท' เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา ไม่ระบุ ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 21 ส.ค. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ตรวจ - ร่างสัญญา รวมถึงเอกสารการทำนิติกรรมต่างๆ (ไทย-อังกฤษ) 2. งานจดทะเบียนและนิติกรรม รวมตลอดถึงการติดต่อกับหน่วยราชการ 3. ประสานงาน และกำกับดูแล งานคดี Non-Motor กับทนายความภายนอก สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันชีวิตกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาล - ค่าทันตกรรม - เงินสงเคราะห์ (เงินกู้) - บ้านพักตากอากาศ - ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - วันลาพักผ่อนประจำปี (สูงสุด12 วัน/ปี) - วันลากิจ 10 วัน/ปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - ของขวัญแรกคลอดสำหรับพนักงาน (ทั้งชายและหญิง) - กระเช้าเยี่ยมไข้ กรณีพนักงานเจ็บป่วย - การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ - ชมรมกีฬาภายใน - ฟิตเนส ฯลฯ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ป...ี) : 23 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 1 อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : 1. เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป 2. จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต 3. มีความรู้พื้นฐาน Microsoft office 4. มีทัศนคติเชิงบวก มีมนุษยสัมพันธ์ดี 5. มีความอดทน และทำงานภายใต้แรงกดดันได้...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา    
Sat, 22 Aug 2015 22:59:39
เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ สาขาพหลโยธิน ติดBTSอารีย์ สาขาพระราม3ใกล้ธนาคารกรุงศรีฯสำนักงานใหญ่
บริษัท ยู แอนด์ เฟรนส์ จำกัด - กรุงเทพฯ - บริษัท ยู แอนด์ เฟรนส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2549 เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งมีหลากหลาย แบรนด์ในเครือ ได้แก่ YUU Bar B Q, YUU Shabu-Suki, YUU Jung และ UP TO YUU โดยร้านอาหารในเครือของบริษัท ยู แอนด์ เฟรนส์ จำกัด ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะด้วยคุณภาพวัตถุดิบและรสชาติอาหาร ปัจจุบันบริษัทฯ มีความต้องการที่จะขยายสาขาเพิ่มเติม พร้อมทั้งต้องการบุคลากร ที่มีความมุ่งมัน ขยัน อดทน และพร้อมที่จะก้าวสู่ความสำเร็จเป็นจำนวนมากบริษัท ยู แอนด์ เฟรนส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2549 เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งมีหลากหลาย แบรนด์ในเครือ ได้แก่ YUU Bar B Q, YUU Shabu-Suki, YUU Jung และ UP TO YUU โดยร้านอาหารในเครือของบริษัท ยู แอนด์ เฟรนส์ จำกัด ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะด้วยคุณภาพวัตถุดิบและรสชาติอาหาร ปัจจุบันบริษัทฯ มีความต้องการที่จะขยายสาขาเพิ่มเติม พร้อมทั้งต้องการบุคลากร ที่มีความมุ่งมัน ขยัน อดทน และพร้อมที่จะก้าวสู่ความสำเร็จเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ สาขาพหลโยธิน ติดBTSอารีย์ สาขาพระราม3ใกล้ธนาคารกรุงศรีฯสำนักงานใหญ่ 10 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 23 มิ.ย. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,500 หน้าที่ความรับผิดชอบ : หน้าที่หลัก 1.เช็คบิล ทอนเงิน ให้ถูกต้อง รวดเร็ว 2.รับผิดชอบเงินทอนไม่ให้ขาด-เกิน 3.สามารถตรวจสอบธนาบัติปลอมได้ 4.แลกเงินทอนไม่ให้ขาด-เกิน ให้มีทอนลูกค้าเสมอ 5.จัดส่งเอกสารของสาขาและผู้บริหาร ส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 6.คัดแยกเอกสาร / จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ 7.สาม...ารถลงแบบฟอร์มต่างๆ ของเอกสารแคชเชียร์ได้อย่างถูกต้อง 8.รับโทรศัพท์ด้วยคำพูดที่สุภาพ และสามารถตอบปัญหาข้อสักถามเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆ ทางร้านได้อย่างถูกต้อง 9.รักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆและตรวจสภาพของอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 10.รักษาพื้นที่ปฏิบัติงานให้สะอาดอยู่เสมอ สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : 1.ประกันสังคม 2.ประกันอุบัติเหตุ AIA 3.เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่าง ๆ 4.โบนัส 5.เบี้ยขยัน 6.โอที 7.Service charge 8.อาหารกลางวัน 9.ตรวจสุขภาพประจำปี 10.การฝึกอบรม 11.งานท่องเที่ยวและจัดเลี้ยงประจำปี *** วีธีรับสมัครงาน 1. ส่งResume มาที่ 2. สมัครผ่าน JOBBKK.COM 3. สมัครงานด้วยตังเอง ได้ที่บริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ30 เบอร์โทร.02-369-3941-44 ต่อ109 สาขาคริสตัลพาร์ค ชั้น 2 เลียบทางด่วนรามอินทรา เบอร์โทร.02-515-0682 สาขาทองหล่อ ถนนสุขุมวิท ซอยทองหล่อ 15 เบอร์โทร.02-712-9758 สาขาลาวิล่า ชั้น 2และ3 ถนนพหลโยธิน ติดBTSอารีย์ เบอร์โทร ติดต่อ: คุณหยาดอรุณ บุบผามะตะนัง และคุณ จิรดา ธีระวุฒิ 1144/18-19 ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250โทร.0-2369-3941-44 ต่อ 109 Fax. 0-2369-3820 มือถือ 086-350-2049 EMAIL : jirada2526@hotmail.com คุณสมบัติ เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 1 อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : -ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปีขึ้นไป (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา -มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี -กระตือร...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ สาขาพหลโยธิน ติดbtsอารีย์ สาขาพระราม3ใกล้ธนาคารกรุงศรีฯสำนักงานใหญ่    
Wed, 17 Jun 2015 22:55:01
เจ้าหน้าที่นิติกรรม
เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป - กรุงเทพฯ - ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ มานานกว่า 10 ปี โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงคุณภาพและมาตรฐานของการทำโครงการบ้านจัดสรรที่มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) โดยโครงการแรกที่บริษัทฯ จะเริ่มคือโครงการเบล็สทาวน์ (Blessed Town Sukumvit 50) ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช เพียง 800 เมตรเท่านั้น โดยจะสร้างเป็นทาวน์โฮมสมัยใหม่สูง 3 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ จอดรถได้ 2 คัน พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 200 ตารางเมตร ในราคาที่ไม่แพง **ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.** เจ้าหน้าที่นิติกรรม 2 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 27 มิ.ย. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 23,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.จัดทำร่างนิติกรรมสัญญาทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 2.ให้คำปรึกษากฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 3.ดูแล/ระงับข้อพิพาทภายใต้กฎหมายแรงงาน 4.ดูแลพนักงานภายใต้ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ 5.ดำเนินคดีในชั้นศาล 6.ดูแลเอกสารทางทะเบียนของบริษัทฯ 7.จัดทำหนังสือมอบอำนาจทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 8.จัดทำคู่มือ และวารสารทางกฎหมาย สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : 1. กองทุนประกันสังคม 2. กองทุนเงินทดแทน 3. โบนัสประจำปี 4. การขึ้นเงินเดือนประจำปี 5. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 6. เงินแสดงความยินดีกรณีพนักงานสมรส 7. เงินแสดงความยินดีกรณีพนักงานคลอดบุตร 8. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบอุบัติภัย 9. เงินช่วยเหลือกรณีงานฌาปนกิจศพครอบครัวพ...นักงาน 10. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต 11. ประกันชีวิตและสุขภาพ คุณสมบัติ เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 22 - 35 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : 1. ต้องมีใบทนาย 2. มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ...... [+ see more]
เจ้าหน้าที่นิติกรรม    
Wed, 17 Jun 2015 22:32:05
พนักงานภาษีนิติบุคคล
บริษัท รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จำกัด - กรุงเทพฯ - บริษัท รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จำกัด บริษัท รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จำกัด สำนักงานบัญชีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินธุรกิจด้านการทำบัญชี, วางระบบบัญชี , ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร โดยให้บริการด้วยคุณภาพและความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ เป็นระยะเวลากว่า 35 ปี พนักงานภาษีนิติบุคคล เป็นผู้ช่วยหัวหน้าแผนกภาษีนิติบุคคล , รับผิดชอบการจัดทำบัญชีให้ลูกค้า , ตรวจรายงานภาษีซื่อ-ขาย อัตรา 3 เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป สวัสดิการ 1. ประกันสังคม 2. ชุดฟอร์ม 3. อบรมสัมมนา และท่องเที่ยวประจำปี คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22-35 ปี 2. วุติการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกียวข้อง 3. มีประสบการณ์ อย่างน้อย 0-2 ปี ขึ้นไป ทางด้านบัญชี (ถ้ามีประสบการณ์ในการเตรียมข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่สรรพากรจะพิจารณาเป็น พิเศษ) 4. มีทักษะการเรียนรู้ ไหวพริบดี มีความอดทนและมีความละเอียดรอบคอบ 5. มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 6. มีความรับผิดชอบสูง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 7. มีความรู้ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Word / Excel / Express) ในการปฏิบัติงานได้ 8. สามารถหาบุคคลค้ำประกันได้ (พนักงานราชการ / เอกชน) หมายเหตุ : * มีการทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งในวันที่สมัคร ก่อนสัมภาษณ์งาน สถานที่ปฏิบัติงาน 67,69 ซ.เจริญนคร45 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน 1. สนใจสมัครด้วยตนเอง (โทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า) 2. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่ แผนกบุคคล E-mail : info@rracc.com บริษัท รุ่งเรืองการบัญช...ีและทนายความ จำกัด ติดต่อ : คุณบุญน้ำทิพย์ 67,69 ซอยเจริญนคร 45 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ :02-8626480-5 Fax : 02-4375976...... [+ see more]
พนักงานภาษีนิติบุคคล    
Tue, 11 Aug 2015 23:24:29service desk administrator

reproductive health coordinator‎

senior accountant

merchandising manager qa auditor

logo and 2 page brochure design

tele sales representatives

brand manager jobs in karachi pakistan

planning engineers

chest specialist‎

pharmacist trainee pharmacists

seeking online writers

computer software engineer

web developer

saml sso programmer

sales girl for shopping festival stall
เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมาย

การกระจายสินค้า

ช่างเขียนแบบเครื่องกล

การบริหาร

การแปลภาษา

ขายปลีก

ทรัพยากรบุคคล

บริการลูกค้าสัมพันธ์

ประกันคุณภาพ

ยานยนต์

วิศวกรรม

Web Designer

Sql Database Administrator

Social Worker

Computer Operator

Data Analyst

Network Administrator

Network Engineer

Test Engineer

Technical Support

Web Design

สมาคมการกุศล

Lettings Manager

Customer Service

Helpdesk

Teaching Assistant

Teacher

สุขภาพและความงาม

Design Engineer

Electrical Engineer

Beauty Therapist

Nursing Assistant

Staff Nurse

Event Planner

อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

Flight Attendant

อุตสาหกรรมโรงงานการผลิต

Wedding Planner

Human Resources

Human Resources Assistant

Human Resources Manager

ผู้จัดการร้านเกมส์

Science Technician


    © 2013 IORCAREER - for info support@iorcareer.com